Zuidendijk

nr 178 – 182 nr 245 – 327 Crabbehof Dordrecht

Stichting Zuidendijk

De Stichting Leefbaar Zuidendijk en directe omgeving (e.d.o.) komt op voor de belangen van de bewoners op het stukje Zuidendijk tussen de Savornin-Lohmanweg en de Laan der Verenigde Naties in de wijk Crabbehof in Dordrecht.

Op 28 juli 1998 is de Stichting opgericht en sindsdien zijn onder deze naam allerlei activiteiten ontwikkeld. Het dossiernummer van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is 23090390.

Leefbaarheid speelt een centrale rol in de activiteiten van de Stichting.

Onder leefbaarheid verstaan wij alle aspecten die te maken hebben met de directe woonomgeving, zoals:

· Flora en fauna op en rond de dijk.

· Uitgebalanceerde leefruimte op en rond de dijk. Aandacht voor de verhoudingen groen, woonpercelen en parkeergelegenheid.

· Speelgelegenheid voor kinderen van diverse leeftijden. Zowel georganiseerd (speeltoestellen en straatspeeldagen) als 'ruig' speelterrein (natuurlijk groen).

· Veiligheid. Zowel wat betreft verkeer, maar ook inbraakpreventie.

· Cultuurhistorische waarde. De meeste van onze dijkhuisjes zijn meer dan honderd jaar oud. Onze dijk kent een rijke geschiedenis.

· Recreatie en ontspanning. De Zuidendijk is onderdeel van een zogenaamde LAW (lange afstand wandeling) en van een fietsroute. Bovendien is de dijk een van de weinige gebieden in de wijken Crabbehof en Wielwijk die de moeite waard zijn om er eens een straatje om te gaan.

· Gezelligheid in de vorm van bewoners die elkaar ontmoeten tijdens 'speciale' momenten.

· Ook gebeurt het dat wij tegen voorgenomen beleidsplannen bezwaarschriften of 'zienswijzen' indienen. In deze gevallen betreft het dan voorgenomen beleid dat in strijd is met onze opvatting van leefbaarheid.


De volgende activiteiten hebben wij in de loop van de jaren georganiseerd, ondernomen of geinitieerd, om bovenstaande doelen te bereiken:

· Bermbeheer op de Zuidendijk

· Sloot doortrekken en verbreden achter het schoolgebouw

· Renovatie van het bruggetje over de sloot

· Straatspeeldagen voor kinderen

· Flora- en faunatellingen

· Bezwaarprocedure tegen nieuwbouw op ons stuk Zuidendijk

· Baggeren van de sloot

· Zwerfvuil opruimen

· Afvalbak adopteren

Desktop Site